Over Mijnoverkapping.nl

Mijnoverkapping.nl produceert, levert en plaatst hoogwaardige overkappingen, carports en verandas. Daarnaast leveren we een ruim aanbod aan accessoires.

Wij onderscheiden ons van de concurrentie door Simpelweg de beste prijs kwaliteit verhouding van alle .aanbieders in de markt.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van mijnoverkapping.nl (msnl bv)., gevestigd en kantoorhoudende te Kiel-WIndeweer, tevens handelend onder de naam mijnoverkapping.nl (msnl bv), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04076433

Artikel 1 – Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van mijnoverkapping.nl (msnl bv), verder hierna te noemen “msnl bv”.

2. Onder “koper” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon tot wie msnl bv een aanbieding richt en iedere (rechts)persoon die met msnl bv een koop- of een andere overeenkomst afsluit.

3. Onder “product” wordt in deze voorwaarden verstaan: de zaken alsmede diensten, zoals onderhoud, installatie, advies en inspectie waarop de overeenkomst betrekking heeft.

4. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door koper gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij deze door msnl bv schriftelijk zijn aanvaard.

5. Indien eenmaal een overeenkomst tot stand is gekomen tussen msnl bv en koper waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, wordt de koper geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten te aanvaarden.

6. Afwijkingen van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kunnen slechts schriftelijk geschieden.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming overeenkomst

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en komen in ieder geval te vervallen na 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2, De door msnl bv verstrekte brochures, prijslijsten en andere gegevens zijn slechts van vrijblijvende aard en zijn niet bindend.

3. msnl bv behoudt zich het recht voor om bestellingen, zonder opgave van redenen, te weigeren dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 3 – Levering, afwijkingen in maten, gewichten en hoeveelheden

1. De opgegeven levertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van vertragingen in de aflevering dient msnl bv schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient msnl bv een redelijke termijn te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Deze redelijke termijn bedraagt minimaal een periode van 30 dagen. msnl bv is gerechtigd tot het doen van deelleveranties en daarmee tot het verzenden van deelfacturen indien een gedeelte van een bestelling gereed is.

2.  Van de zaken wordt de normale handelskwaliteit geleverd.

3. Afwijkingen ten aanzien van maten, gewichten en hoeveelheden van de te leveren zaken worden door msnl bv voorbehouden, voor zover die door de fabrikant zijn aangegeven of voor zover die voor de zaken normaal en/of gebruikelijk zijn.

4. Indien moet worden geleverd op afroep of op nadere specificatie is msnl bv, indien door koper niet binnen de overeengekomen termijnen is afgeroepen of gespecificeerd, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van msnl bv op schadevergoeding.

5. Levering en vervoer geschieden voor rekening en risico van de koper. De vrachtkosten bedragen mximaal € 125,- tenzij anders vermeld door msnl bv en mits de plaats van bestemming over de verharde weg bereikbaar is en binnen Nederland gelegen is. Tenzij anders overeengekomen wordt het vervoermiddel door msnl bv gekozen.

6 Indien de producten na het verstrijken van de leveringstermijn door koper niet zijn afgenomen, worden de producten (indien de opslagmogelijkheden van msnl bv  dit toelaten) voor rekening en risico van koper bij msnl bv opgeslagen. Bij niet tijdige afname is msnl bv gerechtigd na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de leveringstermijn de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van  msnl bv op schadevergoeding en onverminderd het recht van msnl bv om tot verkoop van de producten aan derden over te gaan.

 Artikel 4 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke omstandigheid die msnl bv redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen of vermijden en waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, in- en uitvoer en transportverboden, overheidsmaatregelen, niet c.q. niet tijdig leveren door toeleveranciers en beschadiging van de voor de overeenkomst benodigde productiemiddelen.

2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet is msnl bv gerechtigd om de levering zoveel later te laten plaatsvinden als de overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer dan zes maanden na het tijdstip waarop geleverd had dienen te worden voortduurt, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Indien de nakoming door msnl bv als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

3. msnl bv is gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de overeenkomst dat reeds is uitgevoerd voordat de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken. 

Artikel 5 – Prijzen en prijswijzigingen

1. De door msnl bv vermelde prijzen zijn steeds vrijblijvend en tenzij schriftelijk anders is overeengekomen altijd inclusief omzetbelasting.

2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de overeenkomst geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen, premies, inkoopprijzen, grondstofprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s etc.) een verhoging ondergaan, is msnl bv gerechtigd deze verhoging aan koper in rekening te brengen

Artikel 6 – Reclames

1. Koper is gehouden de geleverde zaken terstond na ontvangst te keuren. Reclames betreffende de kwaliteit moeten uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de zaken bij msnl bv zijn ingediend, bij gebreke waarvan koper geacht wordt de leverantie te hebben goedgekeurd. Geen reclames kunnen worden gedaan ten aanzien van zaken die reeds zijn verwerkt, tenzij het gebreken betreft die eerst bij de verwerking blijken.

2. Indien een reclame door msnl bv gegrond wordt bevonden, worden de betreffende zaken door msnl bv  vervangen of wordt de betaalde prijs van die zaken door msnl bv teruggegeven, zulks ter keuze van msnl bv.

3. Behoudens het bovenstaande geeft een reclame nimmer aanspraak  op vergoeding van schade, kosten of interesten.

4. Reclames betreffende maten, gewichten en hoeveelheden moeten worden gedaan door onmiddellijk bij ontvangst aantekening te maken op het vervoersdocument. Indien een zodanige aantekening op het vervoersdocument ontbreekt, tenzij de verpakking zichtbaar beschadigd is, kunnen de bedoelde reclames alsnog binnen 3 werkdagen na ontvangst van de zaken worden gedaan, mits alsdan koper msnl bv terstond in de gelegenheid stelt de gehele partij in dezelfde toestand als waarin zij is geleverd, te inspecteren.

5. Koper dient  zaken waarvan een reclame is ingediend te laten in de staat van het moment waarop het gebrek geconstateerd werd.

6. Reclames over facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum bij Korver schriftelijk te zijn ingediend.

7. Reclames door verkeerd bestelde producten door klant kunnen niet gereclameerd worden, echter in overleg is het mogelijk om artikelen retour te doen en betaalde prijs minus € 125,00 retour te ontvangen van msnl bv.

8. Aankopen kunnen binnen 14 dagen retour.

Artikel 7 – Betaling

1. De betaling dient te geschieden, direct bij aflevering per pintransactie, zonder aftrek van enige korting en, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Onvoldoende saldo of weigering van de pintransactie resulteren zonder enig voorbehoud tot onmiddellijke stopzetting van de levering. Koper is de in rekening gebrachte €125,00 hoe dan ook verschuldigd en komt niet in aanmerking voor restitutie of korting.

2. Indien msnl bv, ten gevolge van niet-tijdige betaling, (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper, met een minimum van

€ 275,00.

4. Zolang koper nog enig opeisbaar bedrag aan msnl bv verschuldigd is kan msnl bv, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, nimmer verplicht worden tot het doen van enige leverantie.

5. msnl bv heeft, ongeacht de overeengekomen betalings-condities,  het recht om voor levering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen. Indien deze zekerheid niet wordt gegeven heeft msnl bv het recht om uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

6. Indien koper op eerste sommatie van msnl bv in gebreke is gebleven met voldoening van openstaande facturen, is msnl bv gerechtigd, onverminderd overige rechten, alle toekomstige leveringen zonder voorafgaande aankondiging op te schorten en / of onder  rembours aan koper te leveren en / of openstaande orders te annuleren.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door msnl bv afgeleverde producten blijven eigendom van msnl bv totdat koper de koopprijs alsmede enige andere vordering als bedoeld in art. 3: 92 lid 2 BW heeft voldaan.

2. Koper verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van msnl bv een pandrecht te  vestigen als bedoeld in art. 3: 239 BW op de uit de verkoop van de door msnl bv geleverde producten voortvloeiende vorderingen op derden.

3. Koper geeft msnl bv het onvoorwaardelijke en onherroepelijke recht om voor de uitoefening van haar eigendomsrechten al die plaatsen te betreden waar de aan msnl bv toebehorende producten zich bevinden alsmede om deze producten aldaar mee te nemen.

4. Door msnl bv afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig recht op te vestigen.

5. Indien koper haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen is msnl bv gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij koper weg te halen of weg te doen halen.

6. Indien derden enig recht op de door onder eigendomsvoor-behoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht msnl bv zo snel als redelijkerwijs mag worden verwacht op de hoogte te stellen.

7. Koper verplicht zich op eerste verzoek van msnl bv:

 – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffingen- en   waterschade en tegen diefstal en de polis van deze   verzekering ter inzage te geven;

– alle aanspraken van koper op verzekeraars met betrekking    tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te    verpanden aan msnl bv op de manier die wordt    voorgeschreven in art 3:239 BW;

– de vorderingen die koper verkrijgt jegens zijn kopers bij    het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud    geleverde zaken te verpanden aan msnl bv op de manier die wordt voorgeschreven in art 3:239 BW;

 – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken    als het eigendom van msnl bv;

– op andere manieren medewerking te verlenen aan alle    redelijke maatregelen die msnl bv ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van msnl bv is beperkt tot de nakoming van het in artikel 12 bepaalde. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van leidinggevende functionarissen van msnl bv of indien msnl bv aansprakelijk zou zijn op grond van de dwingendrechtelijke regeling omtrent de productenaansprakelijkheid.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 12 is msnl bv niet gehouden tot het leveren van vervangende producten, dan wel tot het vergoeden van de factuurwaarde indien:

a. de gebrekkige producten niet aan msnl bv ter beschikking zijn gesteld;

b. koper zich niet strikt gehouden heeft aan de bewaarvoorschriften van de geleverde producten, waardoor het niet meer mogelijk is de juistheid van de door koper geuite klachten te onderzoeken.

3. msnl bv is, ook indien haar onverhoopt geen beroep op het in lid 1 bepaalde, kan toekomen, slechts aansprakelijk voor de schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van haar schuld, met dien verstande dat:

* msnl bv nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade (waaronder winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade);

*. msnl bv niet aansprakelijk is voor hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van deze hulppersonen).

4. De aansprakelijkheid van msnl bv zal in ieder geval beperkt zijn tot het factuurbedrag van het betreffende product exclusief BTW.

5. Koper vrijwaart msnl bv voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met of voortvloeiende uit door msnl bv geleverde goederen.


Artikel 10 – Annulering

1. Annulering van koper van een met msnl bv afgesloten overeenkomst kan uitsluitend met instemming van msnl bv geschieden. Wanneer msnl bv met annulering instemt is koper terstond een contractuele boete van 25% van de factuurwaarde (inclusief BTW) aan msnl bv verschuldigd. Speciaal bestelde en/of op maat gemaakte producten kunnen nimmer geannuleerd worden.

Artikel 11 – Ontbinding en opschorting

In gevallen dat koper:

a.in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;

b.komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

c.overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijke gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;

d.in verzuim is met verplichtingen welke voortvloeien uit een met msnl bv afgesloten overeenkomst;

zijn alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft msnl bv de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat koper zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft gesteld of de overeenkomst te ontbinden waarbij koper aansprakelijk is voor alle door msnl bv geleden en te lijden schade.

Artikel 12 – Garantie

1. Voor door msnl bv geleverde zaken met fabrieks- en/of importeursgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek en/of importeur gestelde garantiebepalingen, zulks met inachtneming van het in lid 2 bepaalde. In alle andere gevallen wordt door msnl bv geen garantie verstrekt tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 2. De aansprakelijkheid van msnl bv onder de in lid 1 genoemde fabrieks- en/of importeursgarantie beperkt zich tot gehele of gedeeltelijke gratis herlevering indien de geleverde zaken materiaal- of fabricagefouten vertonen.

3. De garantie is niet  van toepassing bij gebreken die ontstaan door normale slijtage, bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij onvoldoende en/of onoordeelkundig onderhoud, bij ongelukken of onheil zoals brand- of waterschade, of indien de zaken door derden zijn gewijzigd of gerepareerd.

4. De garantie geldt slechts indien koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de overeenkomsten tussen msnl bv en koper is steeds uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2. Voor waar deze voorwaarden niet voorzien zijn de consumentenvoorwaarden metaalunie van kracht gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Utrecht op 1 januari 2009.

Wij willen ons in de overkappings-markt manifesteren door ons van anderen te onderscheiden met drie woorden: kwaliteit, duidelijkheid en vertrouwen. Om dit te realiseren leveren wij alleen maar kwalitatief goede producten, zijn we altijd duidelijk in onze communicatie naar de klant toe en door onze eerlijke en duidelijke communicatie winnen we het vertrouwen van de klant.
EN U BETAALD PAS BIJ AFLEVEREN DOOR HET AANSCHAFBEDRAG TE PINNEN!

Missie

Mijnoverkapping.nl een centrale plaats geven als ‘de betaalbare overkappings’ internetsite, ook voor diegene die slechts nieuwsgierig is naar de mogelijkheden op het gebied van overkappingen, carports verrandas enz.

Wilt u meer weten over Mijnoverkapping? neem dan even contact met ons op.